Taal:

  • nl flag
  • de flag

Social media

Waddenzee

Door natuurlijke- en menselijke invloeden heeft de Waddenzee zijn huidige uitstraling gekregen. Vele vogel- en diersoorten komen hier om uit te rusten en zich te bevoorraden voor hun volgende trek. De Waddenzee wordt door zijn unieke uitstraling en vele diersoorten daarom beschermd, zodat deze unieke omgeving bewaard blijft.

Ontstaan van de Waddenzee
Het noorden van Nederland lag in de IJstijd droog. Veel zand werd door de wind richting Nederland, Duitsland en Denemarken geblazen. Toen de IJstijd voorbij was, botste het smeltwater tegen de drooggevallen kust, die voornamelijk bestond uit duinen en zandbanken. Uiteindelijk kwamen er breuken in de zandbanken, waardoor er kwelders ontstonden. 

Door de breuken in de zandbanken ontstonden kleine riviertjes (geulen) in de kwelders die hier achter lagen. Een kwelder is een nat stuk grond waar planten zich konden ontwikkelen. Deze geulen werden steeds groter en verbonden zich met elkaar. Hierdoor kon de Waddenzee uitgroeien tot een echte zee. Nu bestaat de Waddenzee bij eb uit drooggevallen zandplaten, die worden gescheiden door diepe geulen.

Er zijn een aantal rivieren die vanuit Nederland en Duitsland in de Waddenzee uitmonden. Vanuit Duitsland zijn dat de Elbe, de Wezer en de Eems en vanuit Nederland de IJssel en andere rivieren van het IJsselmeer.

Menselijke invloed
Niet alleen de natuur, maar ook de mens heeft invloed gehad op de vorming van de Waddenzee. Dijken werden aan de kust gebouwd, zodat water het land niet meer kon bereiken. Droge gebieden werden verhoogd door het bouwen van terpen. De oude kwelders werden polders, waar nu vee graast. De geulen worden nu nog elke dag bevaren door boten en schepen. 

Flora en Fauna
In en rondom de Waddenzee leven vele soorten vogels. Zij komen hier om te overwinteren of te broeden. Door het droogvallen van de waddenplaten, komen er veel bodemdieren aan de oppervlakte te liggen. Deze bodemdieren zijn voor vogels een belangrijke voedselbron. De belangrijkste vogelsoorten zijn o.a.: ganzen, eenden, meeuwen, lepelaars, steltlopers en sterns. 

Naast vogels zijn er ook grijze- en normale zeehonden te vinden in de Waddenzee. De zeehonden hebben het niet altijd even gemakkelijk gehad. In de vorige eeuw werd er veel gejaagd op zeehonden. Daarnaast stierven er veel door vervuiling. Nu is de situatie iets beter, waardoor er een stijging is te zien in het aantal zeehonden.

Door de vele vis- en diersoorten, die in de Waddenzee leven, en door het unieke landschap van het Waddengebied, is het in 2009 onderdeel geworden van: 'UNESCO Werelderfgoedlijst'.